نام کاربری   تایید رمز عبور
انتظار
پیمایش دانش آموختگان سال تحصیلی 97-1396
دانش‌آموخته گرامی سال تحصیلی 97-1396

با سلام، پرسشنامه حاضر از طرف دانشگاه محل تحصیل شما که در سال تحصیلی 97-1396 فارغ‌التحصیل شده‌اید، ارسال شده است. دانشگاه، شما را به عنوان یک منبع قابل اطمینان برای این مطالعه انتخاب کرده است، بنابراین نظرات و تجربیات شما به بهبود وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه کمک خواهد کرد. همچنین دیدگاه‌های شما به اصلاحات دروس و دوره‌های دانشگاه برای تضمین فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان در آینده منجر خواهد شد.

یادآور می‌شود که کلیه اطلاعات بصورت محرمانه نگه‌داری خواهد شد.

  


*
  
  

*

*
  
  

*
  
  *
  
  *

*

*

*

*
  
  
  
  
  
  

*

*
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*

*
  
  
  
  

*
  
  


  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*
  
  
  

  
  

  
  
  

  
    
  

  
  
  

کسب شدهمورد نیاز
زیادنسبتاً زیادمتوسطنسبتاً کمکمزیادنسبتاً زیادمتوسطنسبتاً کمکم
اطلاعات عمومی
نگاه و درک چند بعدی
دانش تئوری در رشته تحصیلی
دانش عملی در رشته تحصیلی
زبان خارجی
مهارت های کامپیوتر
نگاه و درک سیستمی
قدرت برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی
آشنایی و کاربرد قوانین و مقررات
استدلال اقتصادی
مستند سازی ایده‌ها و اطلاعات
توانایی حل مسئله
قدرت تجزیه و تحلیل
توانمندی‌های یادگیری
خلاقیت
کارکردن در شرایط پر تنش
دقت و توجه به جزئیات
مدیریت زمان
کارآفرینی
قدرت تطبیق دانسته ها با کار
مهارت‌های تخصصی، فنی و عملی
استقلال رای
توانایی کار گروهی
ابتکار عمل
قدرت تطبیق و سازگاری با شرایط
استدلال و جستجوی راه‌حل
قدرت تمرکز
وفاداری و صداقت
داشتن روحیه انتقادی
فن بیان، مذاکره و روابط انسانی
مهارت های نوشتاری
تحمل و پذیرش دیدگاه های مختلف
توانایی مدیریت و رهبری
مسئولیت پذیری
قدرت تصمیم گیری
تدریس یا مهارت‌آموزی
پژوهش (نوشتن کتاب، مقاله و ...)
ورزشی، هنری، فرهنگی و ...

  
  

  
  
  
  
  

  
  

کسب شدهمورد نیاز
زیادنسبتاً زیادمتوسطنسبتاً کمکمزیادنسبتاً زیادمتوسطنسبتاً کمکم
اطلاعات عمومی
نگاه و درک چند بعدی
دانش تئوری در رشته تحصیلی
دانش عملی در رشته تحصیلی
زبان خارجی
مهارت های کامپیوتر
نگاه و درک سیستمی
قدرت برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی
آشنایی و کاربرد قوانین و مقررات
استدلال اقتصادی
مستند سازی ایده‌ها و اطلاعات
توانایی حل مسئله
قدرت تجزیه و تحلیل
توانمندی‌های یادگیری
خلاقیت
کارکردن در شرایط پر تنش
دقت و توجه به جزئیات
مدیریت زمان
کارآفرینی
قدرت تطبیق دانسته ها با کار
مهارت‌های تخصصی، فنی و عملی
استقلال رای
توانایی کار گروهی
ابتکار عمل
قدرت تطبیق و سازگاری با شرایط
استدلال و جستجوی راه‌حل
قدرت تمرکز
وفاداری و صداقت
داشتن روحیه انتقادی
فن بیان، مذاکره و روابط انسانی
مهارت های نوشتاری
تحمل و پذیرش دیدگاه های مختلف
توانایی مدیریت و رهبری
مسئولیت پذیری
قدرت تصمیم گیری
تدریس یا مهارت‌آموزی
پژوهش (نوشتن کتاب، مقاله و ...)
ورزشی، هنری، فرهنگی و ...

  
    
  
  
  
  
  زیادکماصلاً
دشواری در ایجاد ارتباط فردی
نداشتن صلاحیت‌های مورد نیاز
نداشتن تجربیات مورد نیاز
نبود شغل در زمینه تخصص من
درخواست رشوه
ترجیح افراد بومی
تبعیض جنسیتی