نام کاربری   تایید رمز عبور
انتظار
پیمایش دانش آموختگان سال تحصیلی 95-1394
دانش‌آموخته گرامی سال تحصیلی 95-1394

با سلام، پرسشنامه حاضر از طرف دانشگاه محل تحصیل شما که در سال تحصیلی 95-1394 فارغ‌التحصیل شده‌اید، ارسال شده است. دانشگاه، شما را به عنوان یک منبع قابل اطمینان برای این مطالعه انتخاب کرده است، بنابراین نظرات و تجربیات شما به بهبود وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه کمک خواهد کرد. همچنین دیدگاه‌های شما به اصلاحات دروس و دوره‌های دانشگاه برای تضمین فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان در آینده منجر خواهد شد.

یادآور می‌شود که کلیه اطلاعات بصورت محرمانه نگه‌داری خواهد شد.

  


*
  
  

*

*
  
  

*
  
  *
  
  *

*

*

*
  
  
  
  
  
  

*

*
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*

*
  
  
  
  

*
  
  


  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*
  
  
  

  
  

  
  
  

  
    
  

  
  
  

تا چه حدی این مهارت ها را در دانشگاه یاد گرفته‌ایدتا چه اندازه این مهارت ها در شغل فعلیتان مورد نیاز هستند
زیادنسبتاً ریادمتوسطنسبتاً کمکمزیادنسبتاً ریادمتوسطنسبتاً کمکم
فن بیان، مذاکره و روابط انسانی
کارآفرینی
مهارت‌های عمومی کامپیوتری
مهارت‌های تخصصی، فنی و عملی
قدرت تجزیه و تحلیل
تدریس یا مهارت آموزی
زبان خارجی
مدیریت و برنامه ریزی
کارگروهی
پژوهش (نوشتن کتاب، مقاله و...)
ورزشی، هنری، فرهنگی و ...

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

تا چه حدی این مهارت ها را در دانشگاه یاد گرفته‌ایدتا چه اندازه این مهارت ها در شغل فعلیتان مورد نیاز هستند
زیادنسبتاً ریادمتوسطنسبتاً کمکمزیادنسبتاً ریادمتوسطنسبتاً کمکم
فن بیان، مذاکره و روابط انسانی
کارآفرینی
مهارت‌های عمومی کامپیوتری
مهارت‌های تخصصی، فنی و عملی
قدرت تجزیه و تحلیل
تدریس یا مهارت آموزی
زبان خارجی
مدیریت و برنامه ریزی
کارگروهی
پژوهش (نوشتن کتاب، مقاله و...)
ورزشی، هنری، فرهنگی و ...

  
  
  
  
  


  
    
  
  
  
  
  زیادکماصلاً
دشواری در ایجاد ارتباط فردی
نداشتن صلاحیت‌های مورد نیاز
نداشتن تجربیات مورد نیاز
نبود شغل در زمینه تخصص من
درخواست رشوه
ترجیح افراد بومی
تبعیض جنسیتی

  
  


  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


کسب شدهمورد نیاز
زیادنسبتاً زیادمتوسطنسبتاً کمکمزیادنسبتاً زیادمتوسطنسبتاً کمکم
اطلاعات عمومی
نگاه و درک چند بعدی
دانش تئوری در رشته تحصیلی
دانش عملی در رشته تحصیلی
زبان خارجی
مهارت های کامپیوتر
نگاه و درک سیستمی
قدرت برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی
آشنایی و کاربرد قوانین و مقررات
استدلال اقتصادی
مستند سازی ایده‌ها و اطلاعات
توانایی حل مسئله
قدرت تجزیه و تحلیل
توانمندی‌های یادگیری
خلاقیت
کارکردن در شرایط پر تنش
دقت و توجه به جزئیات
مدیریت زمان
فنون مذاکره
قدرت تطبیق دانسته ها با کار
مهارت‌های عملی
استقلال رای
توانایی کار گروهی
ابتکار عمل
قدرت تطبیق و سازگاری با شرایط
استدلال و جستجوی راه‌حل
قدرت تمرکز
وفاداری و صداقت
داشتن روحیه انتقادی
مهارت های گفتاری
مهارت های نوشتاری
تحمل و پذیرش دیدگاه های مختلف
توانایی مدیریت و رهبری
مسئولیت پذیری
قدرت تصمیم گیری

  
  


  
  

  
  


  
  
  
  
  
  


تا چه حدی این مهارت ها را در دانشگاه یاد گرفته‌ایدتا چه اندازه این مهارت ها در شغل فعلیتان مورد نیاز هستند
زیادنسبتاً ریادمتوسطنسبتاً کمکمزیادنسبتاً ریادمتوسطنسبتاً کمکم
فن بیان، مذاکره و روابط انسانی
کارآفرینی
مهارت‌های عمومی کامپیوتری
مهارت‌های تخصصی، فنی و عملی
قدرت تجزیه و تحلیل
تدریس یا مهارت آموزی
زبان خارجی
مدیریت و برنامه ریزی
کارگروهی
پژوهش (نوشتن کتاب، مقاله و...)
ورزشی، هنری، فرهنگی و ...

  
  

  
  

  
  
  
  
  

زیادکماصلاً
دشواری در ایجاد ارتباط فردی
نداشتن صلاحیت‌های مورد نیاز